Zmniejszanie obciążeń administracyjnych mikroprzedsiębiorstw.

Małe przedsiębiorstwa będą mogły być zwolnione z niektórych wymogów sprawozdawczości rachunkowej. Parlament Europejski zatwierdził zmiany w unijnych przepisach sprawozdawczości rachunkowej, które umożliwią rządom państw członkowskich wprowadzenie ułatwień, uwzględniwszy sytuację gospodarczą i wpływ, jaki dyrektywa będzie miała na rynek danego kraju. Oczywiście mikro przedsiębiorstwa nadal będą zobowiązane do prowadzenia rejestru działalności gospodarczej i sytuacji finansowej.  
W uchwale przyjętej przez Parlament Europejski (445/196/21) posłowie wnoszą o dokonanie w 2010 roku ogólnego przeglądu czwartej i siódmej dyrektywy dotyczącej prawa spółek.

Około 7,2 miliona przedsiębiorstw podlega obowiązkowi sprawozdawczości wynikającemu z przepisów rachunkowych na poziomie UE. 5,4 miliona z nich (75%) to mikroprzedsiębiorstwa, na przykład kwiaciarnie lub piekarnie. W przeważającej mierze prowadza one działalność na rynku lokalnym i w niewielkim lub żadnym stopniu nie prowadzą działalności transgranicznej. Przyjęta propozycja dyrektywy pozwoli państwom członkowskim na uproszczenie przepisów i zdjęcie z tych przedsiębiorstw części obowiązków sprawozdawczości rachunkowej, zwiększając ich konkurencyjność i potencjał rozwoju.
Zasięg działalności mikroprzedsiębiorstw jest zazwyczaj ograniczony do rynku lokalnego lub regionalnego i nie mają one wpływu na rynek wewnętrzny UE. Logicznym wydaje się zatem, że nie powinny one być objęte przepisami odnoszącymi się do jednolitego rynku.

Zwolnienie z obowiązku przedstawiania rocznych sprawozdań objęłoby przedsiębiorców, którzy spełniają następujące kryteria: suma bilansowa poniżej 500 tys. euro, obrót netto poniżej 1 mln euro i zatrudnienie średnio 10 pracowników w ciągu roku finansowego.

Parlament przekonuje, że państwa członkowskie powinny zachować swobodę decyzji, czy udzielić zwolnień na swoich rynkach uwzględniwszy sytuację gospodarczą i liczbę przedsiębiorstw, które spełniają powyższe kryteria.

W debacie sprawozdawca poinformował, że propozycja jest blokowana przez niektóre państwa członkowskie i wezwał mniejszość blokująca do "przemyślenia swojego stanowiska".

Ile da się zaoszczędzić?
W opracowaniu przytoczonym przez KE w analizie wpływu oszacowano, że przeciętny koszt ponoszony przez przedsiębiorstwo związany z koniecznością spełnienia wymogów dyrektyw dotyczących sprawozdawczości rachunkowej to 1 558 euro. Sam koszt obsługi administracyjnej związanej z konicznością zebrania wymaganych informacji i ich przetworzenia to 1 169 euro. Gdyby wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się zwolnic mikroprzedsiębiorstwa z obecnych wymogów i nie nałożyły żadnych dodatkowych zobowiązań, w kieszeniach przedsiębiorców zostałoby łącznie 6,3 miliarda euro.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):